یاور

 • نام و نام خانوادگی : یاور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.12.19
 • محل و نحوه جانباختن: به‌رده‌سپی(ارومیه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یحیی قادری

 • نام و نام خانوادگی : یحیی قادری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ایرانشاه (سقز)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1361.08.16
 • محل و نحوه جانباختن: گردیکلان (سقز) . تعرض به پایگاه نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یدالله قوامی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله قوامی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1361.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . انفجار مین

زندگی نامه :

یوسف جهانگیری

 • نام و نام خانوادگی : یوسف جهانگیری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.07.24
 • محل و نحوه جانباختن: قولقله (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یوسف شکاک

 • نام و نام خانوادگی : یوسف شکاک
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361
 • محل و نحوه جانباختن: ؟ . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یونس پهلوانی

 • نام و نام خانوادگی : یونس پهلوانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1361.07.17
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف شهر مهاباد . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

مصطفی شیخمندی

 • نام و نام خانوادگی : مصطفی شیخمندی
 • نام مستعار:شینه
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1361.03.15
 • محل و نحوه جانباختن: ایندرقاش (مهاباد) . تعرض به پایگاه رژیم

زندگی نامه :

مناف بدیعی

 • نام و نام خانوادگی : مناف بدیعی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1361.09.03
 • محل و نحوه جانباختن: تازه قلا (بوکان) . انفجار مین در مقر پیشمرگان

زندگی نامه :

منصور یونسی

 • نام و نام خانوادگی : منصور یونسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1361.02.03
 • محل و نحوه جانباختن: دشت داری (سقز) . تعرض به نیروهای رژیم

زندگی نامه :

مولان محمد والا

 • نام و نام خانوادگی : مولان محمد والا
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1361.12.26
 • محل و نحوه جانباختن: بناویله (سردشت) . تعرض به پایگاه رژیم

زندگی نامه :