محمد مولینان

 • نام و نام خانوادگی : محمد مولینان
 • نام مستعار : ندارد
 • محل تولد  مولینان(مریوان)
 • تاریخ تولد :؟
 • تاریخ جانباختن: 25-10-1359
 • محل و نحوه جانباختن : مولینان.مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

(بیشتر…)

رئوف قرآنی

 • اسم مستعار: ندارد
 • محل تولد: سقز
 • تاریخ تولد: ؟
 • تاریخ جانباختن: 1357.11.23
 • محل و نحوه جانباختن: در جریان  درگیری با نیروهای رژیم شاه

رئوف کریمی

 • نام و نام خانوادگی : رئوف کریمی
 • اسم مستعار:ندارد
 • تاریخ تولد: ؟
 • تاریخ جانباختن: 1357.11.12
 • محل و نحوه جانباختن: تهران ـ در جریان قیام

سلیمان تیکان تپه

 • نام و نام خانوادگی: سلیمان تیکان تپه
 • اسم مستعار: ندارد
 • محل تولد: تیکان تپه
 • تاریخ تولد: 1329
 • تاریخ جانباختن: 1357.12.29
 • محل و نحوه جانباختن: سنندج ـ در جنگ نوروز خونین سنندج

محمد حسین کریمی

 • نام و نام خانوادگی : محمد حسین کریمی
 • اسم مستعار: ندارد
 • محل تولد: سقز
 • تاریخ تولد: 1327
 • تاریخ جانباختن: 1357.11.26
 • محل و نحوه جانباختن: سقز ـ در جریان تسخیر شهربانی سقز

سعید معینی

 

 • نام و نام خانوادگی: سعید معینی
 • اسم مستعار: خانه
 • محل تولد: مهاباد
 • تاریخ تولد: 1329
 • تاریخ جانباختن: 1357.03.31
 • محل و نحوه جانباختن: ده‌ری (ماوت کردستان عراق) ـ درگیری با نیروهای بعث+

(بیشتر…)

ناصر مجیدی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر مجیدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1359.11.26
 • محل و نحوه جانباختن: کوههای گەڕئاوا (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

ناصر ساعد موچشی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر ساعد موچشی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.10.05
 • محل و نحوه جانباختن: نشور (کامیاران) . تعرض به مقر مزدوران رژیم

زندگی نامه :

یعقوب اسدی

 • نام و نام خانوادگی : یعقوب اسدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ترازوله (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1359.12.27
 • محل و نحوه جانباختن: اسد آباد (کامیاران) . هنگام انفجار مین در مقر

زندگی نامه :

نجم الدین رحیمی

 • نام و نام خانوادگی : نجم الدین رحیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1359.02.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :