محمد فرداد

محمد فرداد

نام و نام خانوادگی : محمد فرداد نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1362.06.13/15 محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

عطا فرجیان

عطا فرجیان

نام و نام خانوادگی : عطا فرجیان نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1362.06.13/15 محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

عبدالله فتحی

نام و نام خانوادگی : عبدالله فتحی نام مستعار:نادر محل تولد :به‌له‌جه‌ر (سقز) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1362.06.13/15 محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

طاهر مینه پور

طاهر مینه پور

نام و نام خانوادگی : طاهر مینه پور نام مستعار:ندارد محل تولد :كانی كه‌ۆتێر (مهاباد) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1362.06.13/15 محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

حسام حسنی

حسام حسنی

نام و نام خانوادگی : حسام حسنی نام مستعار:ندارد محل تولد :سرشیو (سقز) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1362.06.13/15 محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

حسن رضایی

حسن رضایی

نام و نام خانوادگی : حسن رضایی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1362.06.13/15 محل و نحوه جانباختن: گورک سقز . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :