یدالله خضری

یدالله خضری

نام و نام خانوادگی : یدالله خضری نام مستعار:هاشم بیساران محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1364.03.28 محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

ناصر یوسفی

ناصر یوسفی

نام و نام خانوادگی : ناصر یوسفی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1330 تاریخ جانباختن :1362.06.02 محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

صدیق حبیبی

نام و نام خانوادگی : صدیق حبیبی نام مستعار:ندارد محل تولد :منطقه سورسور کامیاران تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1362.04.13 محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . عملیات تعرضی پیشمرگان زندگی نامه :

حمید رستمی

نام و نام خانوادگی : حمید رستمی نام مستعار:ندارد محل تولد :کانی چه‌رمگ (دیواندره) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1362.06.02 محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

مهدی زندی

نام و نام خانوادگی : مهدی زندی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1360.06.20 محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . اعدام توسط نیروهای رژیم زندگی نامه :

ناصر محمدی

ناصر محمدی

نام و نام خانوادگی : ناصر محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.04 محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :