محمد گلیر

نام و نام خانوادگی : محمد گلیر نام مستعار:ندارد محل تولد :منطقه لاجان (پیرانشهر) تاریخ تولد : 1331 تاریخ جانباختن :آذرماه 1367 محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . اعدام زندگی نامه :

علی سعیدی

علی سعیدی

نام و نام خانوادگی : علی سعیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :آذرماه 1366 محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران زندگی نامه :

کریم کلهری

کریم کلهری

نام و نام خانوادگی : کریم کلهری نام مستعار:ندارد محل تولد :داشته‌مر (مهاباد) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1362.03.12 محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران زندگی نامه :