کیومرث برفی

کیومرث برفی

نام و نام خانوادگی : کیومرث برفی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

هادی شارانی

هادی شارانی

نام و نام خانوادگی : هادی شارانی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

محی الدین اسدی

نام و نام خانوادگی : محی الدین اسدی نام مستعار:ندارد محل تولد :تیژتیژه (سنندج) تاریخ تولد : 1348 تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

محبوبه کردیان ترقی

نام و نام خانوادگی : محبوبه کردیان ترقی نام مستعار:ندارد محل تولد :سارال (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

فرزاد مهربان

فرزاد مهربان

نام و نام خانوادگی : فرزاد مهربان نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

علی حبیبی

نام و نام خانوادگی : علی حبیبی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

عبدالله احمدی

نام و نام خانوادگی : عبدالله احمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :آرنان (سنندج) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

شفیع عبداللهی

نام و نام خانوادگی : شفیع عبداللهی نام مستعار:ندارد محل تولد :رشنش (سنندج) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

شهرام بنی بشر

شهرام بنی بشر

نام و نام خانوادگی : شهرام بنی بشر نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

حسین آخشی

نام و نام خانوادگی : حسین آخشی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.28 محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات زندگی نامه :