کاظم خورشیدی

نام و نام خانوادگی : کاظم خورشیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :یمینان (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.12.25 محل و نحوه جانباختن: دولاب کامیاران . تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :

ناصر پیشکار

ناصر پیشکار

نام و نام خانوادگی : ناصر پیشکار نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1333 تاریخ جانباختن :1360.10.30 محل و نحوه جانباختن: زندان دیزل آباد (کرمانشاه) . تیرباران زندگی نامه :

کریم فتاحی

کریم فتاحی

نام و نام خانوادگی : کریم فتاحی نام مستعار:ندارد محل تولد :علی آباد (نقده) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1360.18.18 محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

یدالله عبدی

یدالله عبدی

نام و نام خانوادگی : یدالله عبدی نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1360.02.05 محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :