عمر اسماعیلی

عمر اسماعیلی

نام و نام خانوادگی : عمر اسماعیلی نام مستعار:عمر چاوکال محل تولد :كێڵه‌كه‌و (دیواندره) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1361.08.07 محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . انفجار مین زندگی نامه :

شاهرخ ناظری

شاهرخ ناظری

نام و نام خانوادگی : شاهرخ ناظری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.07.19 محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . تعرض به پایگاه رژیم زندگی نامه :

خسرو اردلان

خسرو اردلان

نام و نام خانوادگی : خسرو اردلان نام مستعار:رشید قروه محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.07.19 محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . تعرض به پایگاه رژیم زندگی نامه :

رحیم رستمی

رحیم رستمی

نام و نام خانوادگی : رحیم رستمی نام مستعار:رحیم ره‌ش محل تولد :كه‌ڵه‌كانی (دیواندره) تاریخ تولد : 1332 تاریخ جانباختن :1361.08.11 محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . انفجار مین زندگی نامه :

اسماعیل مصطفوی

اسماعیل مصطفوی

نام و نام خانوادگی : اسماعیل مصطفوی نام مستعار:ندارد محل تولد :زرینه (دیواندره) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1361.06.12 محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . در اثر تیراندازی هلیکپترهای رژیم هنگام ماموریت تشکیلاتی زندگی نامه :

اقبال زمانی

اقبال زمانی

نام و نام خانوادگی : اقبال زمانی نام مستعار:اقبال دانه محل تولد :دانه (سنندج) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1361.07.19 محل و نحوه جانباختن: ابراهیم آباد (دیواندره) . تعرض به پایگاه ابراهیم آباد دیواندره زندگی نامه :