ناصر علوی

ناصر علوی

نام و نام خانوادگی : ناصر علوی نام مستعار:ندارد محل تولد :کورانه (ارومیه) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1363.04.03 محل و نحوه جانباختن: گیجه (ارومیه) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

مجید طاهری

نام و نام خانوادگی : مجید طاهری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.04.03 محل و نحوه جانباختن: گیجه (ارومیه) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :