فتح الله حوری نژاد

فتح الله حوری نژاد

نام و نام خانوادگی : فتح الله حوری نژاد نام مستعار:رئوف محل تولد :بازیروا (بازیرباب-سنندج) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1365.07.24 محل و نحوه جانباختن: گوریجه (سنندج) . تعرض به پایگاه نظامی رژیم زندگی نامه :