نادر خداجو

نادر خداجو

نام و نام خانوادگی : نادر خداجو نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1362.09.22 محل و نحوه جانباختن: گلیه (مریوان) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :

محمود مرادی

محمود مرادی

نام و نام خانوادگی : محمود مرادی نام مستعار:محمود نگلی محل تولد :نگل (مریوان) تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1362.09.22 محل و نحوه جانباختن: گلیه (مریوان) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :

عباس خالدی

نام و نام خانوادگی : عباس خالدی نام مستعار:عباس کرمانشاه محل تولد :کرمانشاه تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1362.09.22 محل و نحوه جانباختن: گلیه (مریوان) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :

عباس اسدی

نام و نام خانوادگی : عباس اسدی نام مستعار:ندارد محل تولد :کرمانشاه تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1362.09.22 محل و نحوه جانباختن: گلیه (مریوان) . درگیری با حزب دمکرات زندگی نامه :