پرشنگ رستم گرجی

پرشنگ رستم گرجی

نام و نام خانوادگی : پرشنگ رستم گرجی نام مستعار:ارغوان محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1344.02.06 تاریخ جانباختن :1364.06.11 محل و نحوه جانباختن: گلین (کامیاران) . درهم شکستن محاصره نیروهای رژیم و کمین نیروهای حزب دمکرات زندگی نامه :

حمید حاجی میرزایی

حمید حاجی میرزایی

نام و نام خانوادگی : حمید حاجی میرزایی نام مستعار:ندارد محل تولد :باوریز (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.06.11 محل و نحوه جانباختن: گلین (کامیاران) . درهم شکستن محاصره رژیم و کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

حمید یاسی

حمید یاسی

نام و نام خانوادگی : حمید یاسی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1364.06.11 محل و نحوه جانباختن: گلین (کامیاران) . درهم شکستن محاصره رژیم و کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

حمیرا باسامی

حمیرا باسامی

نام و نام خانوادگی : حمیرا باسامی نام مستعار:محترم محل تولد :فراوا تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.06.11 محل و نحوه جانباختن: گلین (کامیاران) . درهم شکستن محاصره رژیم و کمین حزب دمکرات زندگی نامه :

جلیل زکریایی

جلیل زکریایی

نام و نام خانوادگی : جلیل زکریایی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1364.06.11 محل و نحوه جانباختن: گلین (کامیاران) . درهم شکستن محاصره رژیم و کمین حزب دمکرات زندگی نامه :