محمد مهاجری

محمد مهاجری

نام و نام خانوادگی : محمد مهاجری نام مستعار:ندارد محل تولد :یه‌ره‌ڵی (مهاباد) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1362.11.21 محل و نحوه جانباختن: گلینان (مهاباد) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

عمر

نام و نام خانوادگی : عمر نام مستعار:کامم محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.11.17 محل و نحوه جانباختن: گلینان مهاباد . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

حسین بکامه

حسین بکامه

نام و نام خانوادگی : حسین بکامه نام مستعار:ندارد محل تولد :سرچنار (مهاباد) تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1362.11.17 محل و نحوه جانباختن: گلینان مهاباد . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :