محمد تال

محمد تال

نام و نام خانوادگی : محمد تال نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.04.14 محل و نحوه جانباختن: گلچیدر (مریوان) . انفجار مین زندگی نامه :