غفور میرزایی

نام و نام خانوادگی : غفور میرزایی نام مستعار:ندارد محل تولد :یۆرقوڵ (سقز) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1363.07.21 محل و نحوه جانباختن: گلاز (اشنویه) . مقابله با نیروهای رژیم زندگی نامه :