امیر رجبی

امیر رجبی

نام و نام خانوادگی : امیر رجبی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.07.21 محل و نحوه جانباختن: گردی قبران (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :