یحیی قادری

یحیی قادری

نام و نام خانوادگی : یحیی قادری نام مستعار:ندارد محل تولد :ایرانشاه (سقز) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1361.08.16 محل و نحوه جانباختن: گردیکلان (سقز) . تعرض به پایگاه نیروهای رژیم زندگی نامه :