حسن آذری

حسن آذری

نام و نام خانوادگی : حسن آذری نام مستعار:ندارد محل تولد :هانە شێخان (مریوان) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1363.04.17 محل و نحوه جانباختن: گاگل (مریوان) . تعرض به مقر میروهای رژیم زندگی نامه :