محمد حسینی

نام و نام خانوادگی : محمد حسینی نام مستعار:محمد تنگیسری محل تولد :تنگیسر (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.04.17 محل و نحوه جانباختن: کیلانه (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :