فتاح احمدی

فتاح احمدی

نام و نام خانوادگی : فتاح احمدی نام مستعار:شاهو روانسر محل تولد :منطقه روانسر تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1362.12.16 محل و نحوه جانباختن: کول (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :