محمود سلیمی

محمود سلیمی

نام و نام خانوادگی : محمود سلیمی نام مستعار:ندارد محل تولد :بڕۆیش كانی (بانه) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1362.03.18 محل و نحوه جانباختن: کوخان (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :