نادر خسروی

نام و نام خانوادگی : نادر خسروی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.12.19 محل و نحوه جانباختن: کهریزه (مهاباد) . تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

کریم خسروی

نام و نام خانوادگی : کریم خسروی نام مستعار:ندارد محل تولد :کهریزه (مهاباد) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1361.12.19 محل و نحوه جانباختن: کهریزه (مهاباد) . تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :