هادی فلاحی

نام و نام خانوادگی : هادی فلاحی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.02.29 محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

محمد حجازی

نام و نام خانوادگی : محمد حجازی نام مستعار:دکتر کاوه محل تولد :اردکان (شیراز) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1363.02.29 محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

محمد خاطری

محمد خاطری

نام و نام خانوادگی : محمد خاطری نام مستعار:حه‌مه‌ شاینی محل تولد :شاهینی (کامیاران) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1363.02.29 محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

عطا امانی

عطا امانی

نام و نام خانوادگی : عطا امانی نام مستعار:عطا هورامی محل تولد :وشترمل (کامیاران) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1363.02.29 محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

اسماعیل قبادی

نام و نام خانوادگی : اسماعیل قبادی نام مستعار:حاجی اسماعیل محل تولد :شاهینی (کامیاران) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1363.02.29 محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

امین یعقوبی

نام و نام خانوادگی : امین یعقوبی نام مستعار:امین بیساران محل تولد :بیساران (سنندج) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1363.02.29 محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

ایوب نبوی

ایوب نبوی

نام و نام خانوادگی : ایوب نبوی نام مستعار:ندارد محل تولد :زلکه (سنندج) تاریخ تولد : 1327 تاریخ جانباختن :1363.02.29 محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

احمد شکیبا

احمد شکیبا

نام و نام خانوادگی : احمد شکیبا نام مستعار:سیروان محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1363.02.29 محل و نحوه جانباختن: کنولان (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :