رحیم کریمی

نام و نام خانوادگی : رحیم کریمی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.02.27 محل و نحوه جانباختن: کنده سوور (بانه) . تیرباران توسط نیروهای رژیم زندگی نامه :