ناصر دادفر

ناصر دادفر

نام و نام خانوادگی : ناصر دادفر نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.02.26 محل و نحوه جانباختن: کنده سوره (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

خالد خضرپور

خالد خضرپور

نام و نام خانوادگی : خالد خضرپور نام مستعار:ندارد محل تولد :قارنا (نقده) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1366.02.26 محل و نحوه جانباختن: کنده سوره (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :