نامق کریمی

نامق کریمی

نام و نام خانوادگی : نامق کریمی نام مستعار:ندارد محل تولد :چتان (سنندج) تاریخ تولد : 1348 تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمود سجادی

محمود سجادی

نام و نام خانوادگی : محمود سجادی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1317 تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمود صمدی

محمود صمدی

نام و نام خانوادگی : محمود صمدی نام مستعار:محمود افراسیاو محل تولد :افراسیاب تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

منصور آقایی

منصور آقایی

نام و نام خانوادگی : منصور آقایی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

نادر سلیمانی

نادر سلیمانی

نام و نام خانوادگی : نادر سلیمانی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :