عثمان فلاح

نام و نام خانوادگی : عثمان فلاح نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.01.11 محل و نحوه جانباختن: کلتپه (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :