خلیل عباسی

نام و نام خانوادگی : خلیل عباسی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.02.10 محل و نحوه جانباختن: کلاترزان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

مجید مصباح

نام و نام خانوادگی : مجید مصباح نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.08.21 محل و نحوه جانباختن: کلاترزان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :