حسن رسولی

حسن رسولی

نام و نام خانوادگی : حسن رسولی نام مستعار:حسن رجاکی محل تولد :رجاکی (سردشت) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1364.11.02 محل و نحوه جانباختن: کانی گویزه (بانه) . درهم شکستن تهاجم رژیم زندگی نامه :