مولود شفیعی

نام و نام خانوادگی : مولود شفیعی نام مستعار:ندارد محل تولد :قەڵاكۆن (دیواندره) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1363.04.04 محل و نحوه جانباختن: کانی چای (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

صدیق نبئی

نام و نام خانوادگی : صدیق نبئی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.04.04 محل و نحوه جانباختن: کانی چای (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

عباس حیدری

نام و نام خانوادگی : عباس حیدری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.04.04 محل و نحوه جانباختن: کانی چای (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :