علی پالیزی

نام و نام خانوادگی : علی پالیزی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1361.01.24 محل و نحوه جانباختن: کانی سور (سردشت) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :