محمود اژغ

محمود اژغ

نام و نام خانوادگی : محمود اژغ نام مستعار:محمود هورامی محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1370 محل و نحوه جانباختن: کانی دینار (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :