نادر خلیقی

نادر خلیقی

نام و نام خانوادگی : نادر خلیقی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1365.03.27 محل و نحوه جانباختن: کانی جیژنی (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

ابوبکر خیاط

ابوبکر خیاط

نام و نام خانوادگی : ابوبکر خیاط نام مستعار:ندارد محل تولد :اینچکه (بوکان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.03.27 محل و نحوه جانباختن: کانی جیژنی (سقز) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :