مهدی رحیمی

مهدی رحیمی

نام و نام خانوادگی : مهدی رحیمی نام مستعار:مهدی ژان محل تولد :ژان تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.04.05 محل و نحوه جانباختن: کانی تمرخان (مریوان) . تصرف مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :