یداللە اسکندری
|

یداللە اسکندری

نام و نام خانوادگی : یدالله اسکندری نام مستعار: ئیسکەندر عەسر ئاوا محل تولد :عصر آباد – کامیاران تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1-2-1362 محل و نحوه جانباختن:  تازە آباد – سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

یدالله خاطری

نام و نام خانوادگی : یدالله خاطری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.05.31 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . مقابله با حمله مشترک حزب دمکرات و افراد رزگاری زندگی نامه :

فرامرز مرادی

نام و نام خانوادگی : فرامرز مرادی نام مستعار:ندارد محل تولد :خانم آباد (کامیاران) تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1360.06.04 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . تیرباران توسط حزب دمکرات (پیشمرگ اسیر) زندگی نامه :

ایرج علمداری

ایرج علمداری

نام و نام خانوادگی : ایرج علمداری نام مستعار:شاهو محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1360.05.31 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . مقابله با حمله مشترک حزب دمکران و افراد رزگاری زندگی نامه :

مرتضی چنگیزی

نام و نام خانوادگی : مرتضی چنگیزی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.11.10 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی زندگی نامه :

یدالله نصرتی

نام و نام خانوادگی : یدالله نصرتی نام مستعار:صدیق محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1358.11.10 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی زندگی نامه :

صابر بدوحی

نام و نام خانوادگی : صابر بدوحی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.11.10 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی زندگی نامه :