بایزید قادری

نام و نام خانوادگی : بایزید قادری نام مستعار:ندارد محل تولد :پیرانشهر تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1365.04.19 محل و نحوه جانباختن: کارگاه مکانیکی (پیرانشهر) . شناسایی و به رگبار بسته شد