سعید جهانی

سعید جهانی

نام و نام خانوادگی : سعید جهانی نام مستعار:ندارد محل تولد :جان بڵاغ (بوکان) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1366.04.09 محل و نحوه جانباختن: ژان (سنندج) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :

فرهاد

نام و نام خانوادگی : فرهاد نام مستعار:فرهاد پاوه ایی محل تولد :یاوه تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1361.08.30 محل و نحوه جانباختن: ژان (سنندج) . مریوان زندگی نامه :