یحیی امامقلی

یحیی امامقلی

نام و نام خانوادگی : یحیی امامقلی نام مستعار:فرهاد ماموخ محل تولد :ماموخ (سنندج) تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :1366.03.13 محل و نحوه جانباختن: چور و ننه (سنندج) . تارومار کردن دو گروه ضربت رژیم زندگی نامه :

توفیق مرادی

توفیق مرادی

نام و نام خانوادگی : توفیق مرادی نام مستعار:ندارد محل تولد : حسین آباد (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.03.13 محل و نحوه جانباختن: چور و ننه (سنندج) . تارومار کردن دو گروه ضربت رژیم زندگی نامه :