حمزه احمدی

نام و نام خانوادگی : حمزه احمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.11.25 محل و نحوه جانباختن: چهریق (سلماس) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :