صالح بسیمی

صالح بسیمی

نام و نام خانوادگی : صالح بسیمی نام مستعار:صالح وەسنە محل تولد :وەسنە (مریوان) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1366.04.10 محل و نحوه جانباختن: چناره (مریوان) . درهم شکستن تهاجم رژیم زندگی نامه :