حکمت شریفی

حکمت شریفی

نام و نام خانوادگی : حکمت شریفی نام مستعار:ندارد محل تولد :ئێناخ (کردستان عراق) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1361.04.25 محل و نحوه جانباختن: چشمیدر (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :