محمد بهمنی

محمد بهمنی

نام و نام خانوادگی : محمد بهمنی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.06.21 محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

عباس همتجو

عباس همتجو

نام و نام خانوادگی : عباس همتجو نام مستعار:اسد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.08.19 محل و نحوه جانباختن: چاولکان سنندج . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

رحیم تنهایی

رحیم تنهایی

نام و نام خانوادگی : رحیم تنهایی نام مستعار:ندارد محل تولد :حسن آباد (سنندج) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1363.06.21 محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

امجد خضری

امجد خضری

نام و نام خانوادگی : امجد خضری نام مستعار:ندارد محل تولد :بیساران (سنندج) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1362.02.29 محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . درهم شکستن تهاجم رژیم

خالد نوری

خالد نوری

نام و نام خانوادگی : خالد نوری نام مستعار:ندارد محل تولد :ماموخ (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1363.05.01 محل و نحوه جانباختن: چاولکان (سنندج) . عملیات تصرف مقر نیروهای رژیم زندگی نامه :