فتاح امینی

فتاح امینی

نام و نام خانوادگی : فتاح امینی نام مستعار:ندارد محل تولد :قازلیان (بوکان) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1361.01.25 محل و نحوه جانباختن: چاورچین (بوکان) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

علی نادری

نام و نام خانوادگی : علی نادری نام مستعار:ندارد محل تولد :ناچیت (بوکان) تاریخ تولد : 1334 تاریخ جانباختن :1361.01.25 محل و نحوه جانباختن: چاورچین (بوکان) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

انور ژیانی

انور ژیانی

نام و نام خانوادگی : انور ژیانی نام مستعار:ندارد محل تولد :قەراقیە (تیکان تپه) تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1361.01.25 محل و نحوه جانباختن: چاورچین (بوکان) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :