یونس مصطفایی

یونس مصطفایی

نام و نام خانوادگی : یونس مصطفایی نام مستعار:ندارد محل تولد :پیریونس فیض الابگی (سقز) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1364.09.09 محل و نحوه جانباختن: پیریونس (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

صلاح

صلاح

نام و نام خانوادگی : صلاح نام مستعار:صلاح خیاط محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.09.07 محل و نحوه جانباختن: پیریونس (بوکان) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

طوبی فیضی

طوبی فیضی

نام و نام خانوادگی : طوبی فیضی نام مستعار:ندارد محل تولد :یك شه‌وه‌ (بوکان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.09.07 محل و نحوه جانباختن: پیریونس (سقز) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :