فایق عزیزی

نام و نام خانوادگی : فایق عزیزی نام مستعار:ندارد محل تولد :آلمانه (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.06.03 محل و نحوه جانباختن: پادگان مریوان . تیرباران زندگی نامه :