غلام

نام و نام خانوادگی : غلام نام مستعار:ندارد محل تولد :دولاب (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.09.11 محل و نحوه جانباختن: وشترمل (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

علی حسینی

علی حسینی

نام و نام خانوادگی : علی حسینی نام مستعار:ندارد محل تولد :منطقه سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.09.11 محل و نحوه جانباختن: وشترمل (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

بهروز شهریاری

بهروز شهریاری

نام و نام خانوادگی : بهروز شهریاری نام مستعار:وریا محل تولد :سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.09.11 محل و نحوه جانباختن: وشترمل (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی زندگی نامه :