محمد سعیدی

محمد سعیدی

نام و نام خانوادگی : محمد سعیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :قلعەگاە فیزولابگی (سقز) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.07.02 محل و نحوه جانباختن: هیجانان (سقز) . مقابله با تهاجم گسترده رژیم زندگی نامه :