سمین ناصری

نام و نام خانوادگی : سمین ناصری نام مستعار:سمین ویسر محل تولد :ویسر (سنندج) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1367.05.13 محل و نحوه جانباختن: هویه و سرهویه (سنندج) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

بهروز شادفر

بهروز شادفر

نام و نام خانوادگی : بهروز شادفر نام مستعار:سیروان باوریز محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1367.05.13 محل و نحوه جانباختن: هویه و سرهویه (سنندج) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

الله کرم آذری

الله کرم آذری

نام و نام خانوادگی : الله کرم آذری نام مستعار:سیروان پاوه‌ای محل تولد :روان زردویی (پاوه) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1367.05.13 محل و نحوه جانباختن: هویه و سرهویه (سنندج) . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :