مظفر رحیمی

نام و نام خانوادگی : مظفر رحیمی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.03 محل و نحوه جانباختن: هوادار کومله که در خرداد ماه اعدام شد. زندگی نامه :