ایوب صفایی

ایوب صفایی

نام و نام خانوادگی : ایوب صفایی نام مستعار:ایوب فارس محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.03.01 محل و نحوه جانباختن: همارآوا (دیواندره) . محاصره توسط رژیم با همکاری یک مزدور محلی زندگی نامه :